Tko smo

Evangelička metodistička Crkva je kršćanska crkva ukorijenjena u baštini protestantske reformacije.

Ime Crkve upućuje na dvojakost njezinog identiteta. EMC je:

Evangelička

Jer je utemeljena prvenstveno na Evanđelju ili dobroj vijesti o spasenju kroz Isusa Krista. S druge strane naziv proizlazi od reformatora iz 16. i 17. Stoljeća koji su nakon raskida s Rimom nazivali svoje crkve evangeličkima pošto su crkvu htjeli obnoviti prema evanđeoskim standardima (evangelisch njem.).

Kasnije su se priznate protestantske crkve na hrvatskim prostorima nastavile nazivati „evangeličkima“.

Metodistička

Naziv je bio nadjenut izvan izvornog pokreta slično kao i naziv „protestant“. On govori o metodičkoj ozbiljnosti pokreta obnove crkve pokrenutog u vrijeme 18. stoljeća.

U to vrijeme je skupina mladih bogoslova i svećenika anglikanske Crkve u želji za duhovnom obnovom prihvatila stroga i metodička kršćanska pravila kao smjernice svojeg djelovanja. Oni su proučavali Sv. Pismo (oko tri sata dnevno), postili dva puta tjedno, posjećivali su zatvorenike, bolesne te sakupljali donacije siromašnima, što je u ondašnjem društvenom okružju dovelo do duhovne i socijalne obnove.

John Wesley

Najistaknutije vođe ovog pokreta bili su anglikanski propovjednici: John i Charles Wesley te George Whittefield. Osim u anglikanskoj teologiji, metodisti su svoje teološke naglaske crpili iz luteranskog pijetizma iz njemačkih zemalja, tako da se može kazati da je metodizam obuhvatio glavne protestantske doktrine i vjerovanja. Jedna od najvažnijih smjernica metodizma bila je njegova misijska djelatnost pa se pokret vrlo brzo razvio i etablirao isprva u anglo saksonskim regijama, a zatim i u cijelom svijetu.

Metodizam u svijetu

Danas je metodizam globalno raširen i metodistima se smatra oko 50 milijuna vjernika podijeljenih u razne crkve i denominacije. Najveća baza vjernika nalazi se tradicionalno u SAD, a rastuće crkve danas su u Africi i Aziji (Filipini i Južna Koreja) te u latinskoj Americi.

Metodistička crkva u Varni, Bugarska

U Europi najviše se metodista nalazi u Njemačkoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Švicarskoj i Skandinaviji, a metodističkih crkava ima gotovo u svim zemljama hrvatskog okruženja: Mađarskoj, Srbiji (Vojvodina), Austriji, Makedoniji, Italiji, Bugarskoj te u Rumunjskoj.

Na hrvatskim područjima

Metodizam je bio na našim područjima prisutan od konca devetnaestog stoljeća, prije svega među protestantima u Srijemu, gdje je radi ograničenja djelovanja od strane vlasti u međuratnom razdoblju morao djelovati pod nazivom: Antialkoholičarsko društvo Plavog Križa. U Istri koja se do konca 2 svj. rata nalazila u sastavu Kraljevine Italije postojala je organizirana crkvena općina u Puli koja je egzodusom Talijana ostala napuštena. Nakon osamostaljenja Hrvatske, EMC je registrirana pod djelovanjem pastora Petra Žunića koji je vodio crkvenu zajednicu u Splitu do svojeg umirovljenja. Godine 2021. predsjedavanje EMC, preuzima Vatroslav Župančić, koji je ujedno i pastor crkvene općine u Zagrebu.

Evangelička metodistička Crkva u Hrvatskoj pripada pokretu Wesleyan Covenant Asosiation (https://wesleyancovenant.org/) kao prijelaznoj organizaciji svjetske metodističke crkve: Global Methodist Church, te s njima dijeli temelje vjerovanja i vrijednosti evanđeosko-wesleyanskog identiteta (https://globalmethodist.org/).

U partnerstvu je s Protestantskom reformiranom kršćanskom crkvom i u suradnji s drugim protestantskim crkvama te crkvama reformacijske baštine u Hrvatskoj.

EMC kao Crkva

Evangelička metodistička Crkva je zajednica vjernika u Isusa Krista kojima je glavni cilj proslavljanje Boga i navještanje njegove Riječi. Crkva je definirana kao duhovna zajednica u kojoj se propovjeda Božja Riječ, udjeljuju sakramenti (krštenje i Gospodnja večera – Euharistija), štuje i moli Boga i živi kršćanska ljubav, disciplina i zajedništvo. Istovremeno, crkva je organizacija koja djeluje u sekularnom okružju te posjeduje svoj ustroj, organizacijske oblike i tijela upravljanja.

Službe EMC

U EMC, kao i u drugim metodističkim crkvama postoje: duhovne i laičke službe.
Duhovne službe obavljaju za to pozvani i odvojeni službenici kojima je osnovni cilj navještanje Božje Riječi, briga o vjernicima te udjeljivanje sakramenata. Kandidati za tu službu bivaju pripremani kroz teološko obrazovanje, praktično služenje zajednici te naposljetku uvedeni u službu zaređenjem (ordinacijom) kroz rukopolaganje nadležnog biskupa. Zaređeni službenici povezani su na lokalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini poznatoj pod nazivom metodistički connexion.

Laičke službe su drugi stup koji drži Crkvu i lokalne crkvene zajednice te stoji u paritetu s duhovnim službama. Laici sudjeluju u organizaciji i vođenju zajednice te obavljaju niz pomoćnih službi u zajednici: od administrativnih, tehničkih do pomoći u navještanju kao laici propovjednici. Vjernici biraju i predlažu svoje laičke predstavnike koji zatim zajedno s pastorima tvore starješinstvo crkve od uprave lokalne crkvene općine i filijale pa sve do crkve na nacionalnoj razini te u međunarodnim odborima. U laičkim službama do stupnja propovjednika sudjeluju muškarci i žene.

Struktura i organizacija EMC

Najviše tijelo uprave je vijeće EMC, koje jednom godišnje saziva sinodalno vijećanje svih organizacijskih oblika EMC u Hrvatskoj u vidu godišnje konferencije. Na njoj sudjeluju predstavnici lokalnih crkvenih općina, pastori (u službi i umirovljeni) i izabrani tj. delegirani predstavnici laika te nadglednici distrikta. Godišnjom konferencijom predsjedava pastor (senior) EMC u Hrvatskoj uz sudjelovanje regionalnog biskupa. Konferencija delegira predstavnike EMC u međunarodnim, regionalnim i globalnim tijelima metodističke crkve.

Konferencija crkvene općine je najviša instanca lokalne crkvene općine i filijale u pitanjima administracije i strategije zajednice. Sačinjavaju je pastor općine, laički predstavnik ili predsjednik i crkveno vijeće. Laički predstavnici i crkveno vijeće bivaju birani od članova crkvene općine na mandat od 4 godina. Konferencije crkvene općine uređuju organizacijska i tehnička pitanja na lokalnoj razini.

_________________

Na svojoj sjednici dana 10. veljače 2022. godine, Vijeće Evangeličke metodističke crkve u Hrvatskoj donosi sljedeći:

STATUT

EVANGELIČKE METODISTIČKE CRKVE U HRVATSKOJ
PREAMBULA

Metodističke misije su se na hrvatskom području pojavile koncem 19. stoljeća, među njemačkim i slovačkim protestantima u Srijemu i Slavoniji. Zbog nemogućnosti službenog registriranja pred tadašnjim vlastima djelovali su u protestantskoj misijskoj organizaciji: „Antialkoholičarskog društva Plavoga Križa“ (Blaues Kreuz). Koliko je poznato, postojali su pokušaji uspostave filijale u Zagrebu. Nakon Drugoga svjetskog rata i odlaska Nijemaca, metodizam se zadržao u Bačkoj i u Šidu koji je podjelom Srijema ušao u sastav Vojvodine i Srbije.

S druge strane je Metodistička crkva u Kraljevini Italiji (La Chiesa Evangelica Metodista d’Italia) u razdoblju između dva rata imala crkvenu općinu u Puli, koja je zbog odlaska Talijana nakon Drugog svjetskog rata na kratko prepuštena na skrb Evangeličke crkve u NR Hrvatskoj, te Adventističke crkve koja je naposljetku kupnjom ušla u posjed zgrade i zemljišta u Puli.

Nakon osamostaljenja Hrvatske, u Splitu započinje Metodistička crkva pod vodstvom pastora Petra Žunića koja je 1995. registrirana kao Evangelička metodistička crkva u Hrvatskoj (EMC).

Godine 2021. crkva izabire Vatroslava Župančića za novog predsjedavajućeg pastora EMC, te započinje crkveni rad u Zagrebu. Donošenjem statuta pokrenut je novi proces obnove i jačanja metodizma u Hrvatskoj te povezivanje sa srodnim Metodističkim crkvama u Europi i u svijetu.

EMC je dio organizacije Wesleyan Covenant Association kao prijelaznog oblika Global Methodist Church.

OPĆE ODREDBE
 1. Evangelička metodistička crkva u Hrvatskoj (u daljnjem tekstu EMC) samostalna je vjerska zajednica.
 2. EMC u administrativnom smislu ne ovisi niti o jednoj crkvi izvan ili unutar  Hrvatske, ali je u duhovnom jedinstvu s  Metodističkim crkvama u svijetu.
 3. Prvenstvena svrha EMC u Hrvatskoj je propovijedanje Evanđelja Isusa Krista i poučavanje i podizanje učenika u kršćanskom nauku.
 4. EMC je pravna osoba.
 5. EMC se u pravnom prometu koristi nazivom EVANGELIČKA METODISTIČKA CRKVA U HRVATSKOJ.
 6. Sjedište EMC je u Zagrebu, Trnjanska cesta 7a.
 7. Logotip EMC je križ tirkizno plave boje s crvenim plamenom, imenom crkve i crveno bijelim kvadratićima hrvatskog grba u podnožju.
 8. Pečat EMC je okruglog oblika na kojem kružno piše Evangelička metodistička crkva a u sredini je križ.
 9. EMC se može udruživati i slobodno surađivati s drugim protestantskim crkvama i crkvama reformacijske baštine u Republici Hrvatskoj.
 10. EMC može s drugim srodnim protestantskim crkvama u Hrvatskoj sklapati sporazume o zajedništvu i suradnji.
I. TIJELA UPRAVLJANJA
 1. Najviše upravno tijelo EMC je Vijeće EMC.
 2. Vijeće EMC čine predsjedavajući pastor, zamjenik predsjedavajućeg pastora, predsjedavajući predstavnik laika te tajnik i blagajnik.
 3. Vijeće jednom godišnje organizira godišnju konferenciju na kojoj se rekapitulira i vrednuje rad u protekloj godini i donose odluke glede vizije i djelovanja EMC u sljedećem razdoblju (izvještaji, ordinacije, prijedlozi, imenovanja..). Na konferenciji sudjeluju pastori crkvenih općina, pastori/nadglednici te izabrani predstavnici (laici) iz svih crkvenih općina EMC.
 4. Konferencijom predsjeda predsjedavajući pastor EMC
 5. Odluke se donose 2/3 većinom glasova.
 6. EMC u Hrvatskoj zastupa predsjedavajući pastor kao predsjedavajući pastor EMC.
 7. Predsjedavajućeg pastora bira vijeće EMC na mandat od 10 godina.
 8. Predsjedavajućeg pastora u službu uvodi metodistički biskup iz sestrinske Metodističke crkve izvan Hrvatske ili u posebnim slučajevima biskup srodne Protestantske crkve, a na poziv vijeća EMC.

II. NAČELA VJEROVANJA
 1. EMC prihvaća Bibliju kao konačni autoritet vjere i prakse.
 2. EMC prihvaća rana vjeroispovijedanja Kršćanske crkve: Apostolsko, Nicejsko – carigradsko i Atanazijevo.
 3. Spise i vjerovanja iz protestantske reformacije (Augsburško vjeroispovjedanje, Katekizmi, 39 članaka vjere i druge).
 4. Rane spise utemeljitelja metodizma (John i Charles Wesley, George Whitefield).
 5. Evanđeoske deklaracije poput Laussanskog zavjeta.

III. SLUŽBENICI CRKVE
 1. Duhovne službe u EMC su:
  – Predsjedavajući pastor ili Senior
  – Pastor
  – Propovjednik
 2. Senior se bira između pastora koji imaju najmanje 5 godina pastoralne službe. Senior se bira i uvodi u službu u skladu s čl. I., točkom 5. i 6. ovog Statuta.
 3. Pastor mora ispunjavati duhovne i akademske kvalifikacije. Za službu ga izabire Vijeće EMC na prijedlog lokalne crkvene zajednice a rukopolaže ga biskup sestrinske Metodističke crkve izvana odnosno biskup srodne Protestantske crkve a na poziv Vijeća EMC.
 4. Propovjednika može izabrati lokalna crkva u suglasju s Vijećem EMC. Propovjednik mora imati duhovne kvalifikacije za službu a poželjno je da ima i određeno teološko obrazovanje. Za službu ga imenuje i postavlja senior EMC. Propovjednička služba u svojoj naravi je laička služba.
 5. Pitanje duhovnih i akademskih kvalifikacija za službu u EMC uređuje se posebnim Pravilnikom o duhovnim službama.

IV. ČLANSTVO
 1. Članom EMC može postati svaka osoba koja prihvaća njezina načela vjerovanja te se svjesno usmeno i pismeno obveže na lojalnost i podupiranje zajednice.
 2. Zahtjev za primanje u članstvo se podnosi osobno. Nakon razdoblja pripreme i prihvaćanja od strane Vijeća crkvene općine, kandidat se prima u članstvo na javnom bogoslužju kroz blagoslov pastora.
 3. Članovi EMC imaju pravo na prisustvovanje godišnjim konferencijama crkvene općine, imaju pravo glasa pri izboru predstavnika laika te usvajanju proračuna. Svaki član može preuzeti pomoćne (laičke) službe u EMC i kandidirati se za iste.
 4. Članarinom se smatraju dobrovoljna davanja članova EMC u vidu desetine, milodara i donacija.
 5. Članovi EMC postaju automatski članovima svjetskog metodističkog zajedništva (Global Methodist Church). Prijelaz iz jedne zajednice EMC u drugu obavlja se kroz potvrdu o prijelazu koju ispunjavaju pastori crkvenih općina.
 6. Članstvo u EMC prestaje smrću, istupanjem na vlastiti zahtjev ili isključenjem sukladno disciplinskim postupcima koji se uređuju crkvenim pravilnikom.
V. CRKVENE OPĆINE
 1. Crkvenu općinu čini zajednica vjernika u određenom mjestu (gradu ili selu).
 2. Da bi neka zajednica vjernika mogla imati status Crkvene općine potrebno je da redovito održava bogoslužja i da ima pastora odnosno propovjednika.
 3. Upravno tijelo Crkvene općine je skupština.
 4. Odluke skupštine Crkvene općine moraju biti u skladu sa Statutom i ostalim propisima EMC.
 5. Odluke skupštine crkvene općine mora potvrditi Vijeće EMC.
 6. Ukoliko su Crkvene općine evidentirane kao organizacijski oblici EMC u Evidenciji vjerskih zajednica, iste imaju status pravne osobe.
VI. ZAVRŠNE ODREDBE
 1. Sva pitanja koja nisu definirana ovim Statutom rješavat će se aneksom, dopunama, posebnim pravilnicima, odlukama ili rješenjima koje donosi Vijeće EMC.
 2. Ovaj Statut stupa na snagu danom njegovog usvajanja.